ZMĚNY V CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ K 20.2.2016

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí je také tzv. „cyklobalíček“.
Tato novelizace přináší nové změny od poslední větší úpravy cyklolegislativy, která proběhla kolem let 2010/2011, mnohé další potřebné věci ale stále čekají, např. jak je to na západ od našich hranic - zrušení povinnosti použít cyklistickou infrastrukturu (ta může vést trochu jiným směrem nebo nemusí vyhovovat všem skupinám cyklistů). Svaz měst a obcí a Asociace cykloměst se proto stále snaží navrhovat podstatná zlepšení pro českou cykloinfrastrukturu, viz kompletní seznam navrhovaných změn

ZMĚNY, KTERÉ VSTUPUJÍ V ÚČINNOST OD 20. ÚNORA 2016:


Sdružený přechod a přejezdZnění novely schválené vládou přináší především možnost vyznačovat sdružený přechod/přejezd pro chodce a cyklisty. Přednost na takovémto křížení pak je zachována obdobně jako u přechodu a přejezdu, podle toho, zda byste přijeli na kole či přišli pěšky.

§ 57 Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. (Přibylo:) Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty

Cyklista při přejíždění vozovky nesmí řidiče donutit (ke změně) k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy 

§ 57 Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 5 Řidič mimo jiné nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty

Navržená úprava je významná v tom, že ruší současný nesmyslný stav, kdy by řidič na cyklistu na přejezdu měl brát ještě menší ohled než když přejezd není zřízen (slovo ke změně, bylo nahrazeno k náhlé změně).

Jízdní pruh pro cyklistyJedná se o tzv. “víceúčelový cyklopruh”, který by mohl být používán v případě nedostatku místa, kam se v současnosti běžný vyhrazený jízdní pruh nevejde. Oproti piktokoridorům by pak poskytoval o něco větší ochranu, jak psychologickou, tak i ze zákona. 
Pro jízdní pruh platí pravidla jako pro vyhrazený jízdní pruh s jedním podstatným rozdílem:
Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidiči ostatních vozidel vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro tato vozidla dostatečně široký; nesmí přitom ohrozit ani omezit cyklisty, viz:
§ 14 Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu

§ 27 Řidič nesmí zastavit a státi ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty.

§ 57 Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

(Stále platí podle § 57 že,je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít)

Při odbočování dává řidič přednost i cyklistům

§ 21
Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen
 a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.
Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji. 

Cyklistická zónaHojně diskutovaná cyklistická zóna, neboli cyklistická ulice, by se dala připodobnit k pěší zóně.
Maximální rychlost by měla být omezena na 30 km/h, cyklisté by se směli pohybovat v celé šíři ulice, řidiči by měli vůči cyklistům dbát zvýšené ohleduplnosti.

§ 39a nový
1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1 . Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

Povolený vjezd cyklistů na chodník
Povolený vjezd cyklistů na chodník již je u nás na několika místech realizovaný (dodatková tabulka pod značkou “stezka pro chodce”), nyní by tak byl tento režim akorát přesně zakotven i v zákoně. Pro pohyb cyklistů by platila obdobná pravidla jako pro jízdu v pěší a obytné zóně.

§ 40 Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.

Předjíždění kolon po pravé straně vozovky

§ 57 Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. (V zákoně přibylo:) To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

Cyklisté v levém jízdním pruhu

§ 12...cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Kompletní seznam změn zákona č. 361/2000 Sb. s porovnáním předchozího a nového stavu naleznete zde:www.ibesip.cz/data/web/novela-361-web.pdf

Komentáře